ALGEMENE VOORWAARDEN ARBOR ADVOCATEN N.V.

1. ARBOR advocaten is een handelsnaam van de naamloze vennootschap ARBOR advocaten N.V., gevestigd te Amsterdam en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34235745, alwaar deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd. ARBOR advocaten heeft als doelstelling het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord. Deze praktijk wordt mede uitgeoefend door personen die door ARBOR advocaten zijn gecontracteerd.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens ARBOR advocaten . De artikelen 7:404 en 7:407 lid. 2 BW zijn niet van toepassing.

3. Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening is ARBOR advocaten verplicht haar opdrachtgevers te identificeren. Daartoe dient de opdrachtgever de daartoe dienende bescheiden zoals een identificatiebewijs en een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te verstrekken, waarvan ARBOR advocaten een kopie bewaart. Bij het uitblijven van verstrekking van deze bescheiden is ARBOR advocaten gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op allen die al dan niet krachtens arbeidovereenkomst werkzaam zijn voor of bij ARBOR advocaten , waaronder de bestuurders van de praktijkvennootschappen, alsmede op de door of namens ARBOR advocaten voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de werkzaamheden gedeclareerd op basis van de aan de zaak bestede tijd, vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde uurtarief. Alle door ARBOR advocaten vermelde tarieven zijn exclusief 6% kantoorkosten, BTW en exclusief overige ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan reis- en verblijfkosten, griffierechten en overige verschotten.

6. ARBOR advocaten verzendt na afloop van elke maand declaraties van de werkzaamheden en gemaakte kosten aan de opdrachtgever. Deze declaraties dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie te zijn voldaan, bij gebrek waarvan ARBOR advocaten aanspraak maakt op een vertragingsrente, inclusief (wettelijke) rente, van 1,25% per maand over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Invorderingskosten komen voor rekening van opdrachtgever en worden berekend conform het zogenaamde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7. Jaarlijks worden de uurtarieven per 1 januari voor elke advocaat vastgesteld. Hierbij wordt niet alleen de loon- en prijsontwikkeling in de branche, maar ook het toegenomen ervaringsniveau van de desbetreffende advocaten in aanmerking genomen. Over deze tariefsaanpassingen wordt de opdrachtgever geïnformeerd bij de declaratie van de werkzaamheden over de eerste maand van dat jaar.

8. Iedere aansprakelijkheid van ARBOR advocaten en van al diegenen die voor of namens ARBOR advocaten werkzaam zijn, is in totaal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ARBOR advocaten gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Gegevens omtrent de verzekering(en) zijn op verzoek beschikbaar.

9. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door ARBOR advocaten in de desbetreffende zaak gedeclareerde en ontvangen honorarium, tot een maximum bedrag van € 30.000, -. ARBOR advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde) derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart ARBOR advocaten tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer

10. Iedere vordering jegens ARBOR advocaten, behalve die vordering die door ARBOR advocaten is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

11. Op de rechtsverhouding tussen ARBOR advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

12. Deze algemene voorwaarden worden kosteloos op verzoek toegezonden.