Arbodienst aansprakelijk voor loonsanctie

juni, 2013

Arbodienst aansprakelijk voor loonsanctie (27-06-2013)

In een onlangs gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland is te lezen dat een werkgever zijn arbodienst met succes aansprakelijk heeft gesteld voor de uit de loonsanctie voortvloeiende schade (LJN:CA0043).

In de polis van de arbodienst was onder meer het volgende opgenomen: "Na een ziekmelding bepalen we samen met u welke acties direct nodig zijn. Verder ondersteunen we u bij uw verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter".

In de door de rechtbank beoordeelde zaak verweet de werkgever de arbodienst dat de arbodienst ten aanzien van de re-integratie van een zieke werknemer een (veel) te afwachtende en passieve houding had aangenomen, onder meer door aan het einde van het eerste ziektejaar nog geen aanvang te maken met de verzuimbegeleiding als gevolg waarvan de re-integratie tweede spoor veel te laat was aangevangen met een loonsanctie als gevolg.

In dit kader is van belang dat in de Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter is bepaald dat zo tijdens de eerstejaarevaluatie blijkt dat de re-integratie in het eigen bedrijf nog geen resultaten heeft opgeleverd, mag worden verwacht dat werkgever en werknemer dan - naast de wellicht nog lopende activiteiten voor re-integratie in het eigen bedrijf - tevens voorbereidingen starten met het oog op re-integratie bij een andere werkgever. Re-integratieactiviteiten met het oog op werk bij een andere werkgever kunnen slechts achterwege blijven als er nog concreet perspectief bestaat op hervatting in het eigen bedrijf. De werkgever dient binnen zes weken na de eerstejaarevaluatie een aanvang te maken met het twee spoortraject.

De rechtbank oordeelde dat de arbodienst niet als een redelijk handelend arbodienst had gehandeld door te verzuimen (reeds) bij de eerstejaarsevaluatie een aanvang te maken met re-integratie tweede spoor. Om die reden was de arbodienst aansprakelijk voor de uit de loonsanctie voortvloeiende schade. Het beroep van de arbodienst op de contractueel overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking achtte de rechtbank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Uit deze zaak kan worden opgemaakt dat het in geval een loonsanctie wordt opgelegd zeker de moeite waard is om na te gaan waarom de sanctie is opgelegd en of dit (mede) aan de arbodienst kan worden verweten. Indien dat het geval is, kan het dus lonen om de arbodienst aansprakelijk te stellen.

27-06-2013 © Arbor Advocaten

Terug naar nieuws