In dienst nemen AOW'er wordt aantrekkelijker

mei, 2012

In het wetsvoorstel dat minister Henk Kamp van Sociale Zaken onlangs heeft ingediend, staan een aantal maatregelen die het werkgevers aantrekkelijker moeten maken om AOW’ers in dienst te nemen.

In het huidige klimaat is het voor veel werkgevers een belemmering om gepensioneerde werknemers aan te nemen of in dienst te houden. Met name de langdurige loondoorbetaling bij ziekte heeft een afschrikkende werking. In het wetsvoorstel wordt de loondoorbetaling verkort van twee jaar naar zes weken. Ook worden de re-integratieverplichtingen van de werkgever beperkt.

Het voorstel stimuleert ook de pensioengerechtigde werknemers zelf om na hun pensionering door te blijven werken. Zo vallen de AOW’ers in de nieuwe regelgeving wel onder het wettelijk minimumloon. Daarnaast moet het mogelijk worden om de pensioengerechtigde werknemers meer dan drie contracten voor bepaalde tijd achter elkaar aan te bieden, zonder dat deze overgaat in een contract voor onbepaalde duur.

Werkgever en werknemers moeten in onderling overleg kunnen bepalen of de arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of dat deze wordt voortgezet. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, indien de werkgever en werknemer hierover zelf geen afspraken hebben gemaakt. De afspraken kunnen op diverse manieren vastgelegd worden en zowel individueel als in een cao. Deze regel geldt alleen voor de marktsector, omdat in de publieke sector (overheidspersoneel) al afspraken zijn gemaakt over de automatische beëindiging van een dienstverband.

Het wetsvoorstel is inmiddels voor advies naar de Raad van State gestuurd, waarna het wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Het streven is om de maatregelen per 1 juli 2013 in te laten gaan.

29-05-2012 © Arbor Advocaten.

Terug naar nieuws