Kabinet werkt aan versteviging rol OR bij internationale reorganisaties

januari, 2012

Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de onderzoeksafdeling in Weesp van het bedrijf Abbott, is door de Tweede kamer de motie Hamer aangenomen die zag op het versterken van de rol van de OR bij reorganisaties in internationaal verband. Uit gesprekken van Minister Kamp met de sociale partners is gebleken dat belangrijke besluiten veelal op internationaal niveau worden genomen en zich daardoor deels ontrekken aan nationale regelingen zoals de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

De Minister is van mening dat werknemers van Nederlandse ondernemingen binnen de reikwijdte van de WOR (voldoende) substantiële invloed kunnen uitoefenen. De Minister vindt echter wèl dat de OR (ook) op de hoogte moet zijn over de wijze waarop de zeggenschap van het bestuur van de Nederlandse onderneming binnen het concern is geregeld, omdat dit bestuur de gesprekspartner van de OR is. Daarbij acht hij tevens van belang dat de OR tijdig op de hoogte wordt gebracht van voorgenomen wijzigingen in het concernbeleid.

In zijn brief van 2 december 2011* blijkt dan ook dat de minister niet van plan is het advies- of instemmingsrecht van de ondernemingsraad verder te versterken. Wel vindt hij het zinvol om de wet aan te vullen met een bepaling over de informatieplicht in het kader van internationale concernverhoudingen en wil hij het concernbeleid regelmatig onderwerp van gesprek laten zijn tussen OR en bestuurder.

De uitwerking van het voornemen van de Minister moet nog nader vorm krijgen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op dit onderwerp.

* Kamerbrief medezeggenschap: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/02/kamerbrief-medezeggenschap.html

02-01-2012 © ARBOR advocaten.

Terug naar nieuws