Nieuwsbrief November 2014

november, 2014

WET WERK EN ZEKERHEID

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen, gaat er met ingang van 1 januari 2015 – de inwerkingtredingsdatum van een deel van de Wet werk en zekerheid – een hoop veranderen in het arbeidsrecht. Deze wijzigingen zullen vergaande consequenties hebben voor werkgevers en werknemers. Om deze reden is het van belang dat u zich tijdig bewust bent van deze wijzigingen, zodat u op tijd actie kunt ondernemen en arbeidsovereenkomsten kunt aanpassen aan de nieuwe wetgeving. In deze nieuwsbrief zullen kort de wijzigingen per 1 januari 2015 worden besproken. Vervolgens zullen praktische tips worden gegeven voor het opstellen van (nieuwe) arbeidsovereenkomsten.

Op 1 januari 2015 zullen de zogeheten ‘flexbepalingen’ in werking treden. Deze bepalingen zullen leiden tot strengere eisen aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

PROEFTIJD         

Vanaf 1 januari 2015 zal een proeftijd alleen nog mogelijk zijn indien er een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor langer dan zes maanden. Indien een proeftijd wordt aangegaan bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter, dan is deze proeftijd ongeldig. In zo’n geval kunt u dan niet langer gebruik maken van de ontslagmogelijkheden tijdens de proeftijd. Indien u belang hecht aan een proeftijd, is het dus noodzakelijk een (eerste) arbeidsovereenkomst voor langer dan zes maanden te sluiten.

overgangsrecht

Voor een overeengekomen proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter die vóór 1 januari 2015 is aangegaan, geldt de oude regeling. Het moment van aangaan van de arbeids-overeenkomst is doorslaggevend. Gaat u op 30 december 2014 een arbeids-overeenkomst aan die ingaat op 1 januari 2014, dan kunt u nog gebruik maken van de oude proeftijd. Wijkt u momenteel door middel van een cao af van de wettelijke proeftijd? Dit blijft nog tijdelijk mogelijk na 1 januari 2015.

CONCURRENTIEBEDING

Naar het huidige recht kunt u als werkgever onder alle omstandigheden een concurrentiebeding overeenkomen met uw werknemer. Vanaf 1 januari 2015 kunt u in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen nog onder strenge voorwaarden een concurrentiebeding opnemen. Niet alleen dient de reden voor het opnemen van het concurrentiebeding schriftelijk gemotiveerd te worden, ook moet uit deze schriftelijke motivering blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

overgangsrecht

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst die is aangegaan vóór 1 januari, blijft gelden onder de huidige voorwaarden. Wilt u niet voor verrassingen komen te staan bij uitdiensttreding van werknemers? Twijfelt u over de vraag bij welke functie(s) in uw onderneming een concurrentiebeding noodzakelijk is en of er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aanwezig zijn? In dat geval kunt u altijd contact opnemen met ARBOR Advocaten voor advies op maat.

AANZEGVERPLICHTING

Geheel nieuw is de introductie van de aanzegplicht. Deze aanzegverplichting houdt in dat u als werkgever uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeeft of u de arbeidsovereenkomst wel of niet zal gaan voortzetten. Doet u dit niet (of te laat), dan bent u een vergoeding schuldig ten hoogte van één maandsalaris (of het salaris over het deel dat u te laat bent). Deze verplichting geldt dus ook indien u van plan bent om de arbeidsovereenkomst

voort te zetten. Dit betekent dat het nog belangrijker wordt om de einddata van arbeidsovereenkomsten goed bij te houden en tijdig actie te ondernemen. Weet u bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst al zeker dat u deze niet zult verlengen? Dan is het een mogelijkheid om dit reeds in de arbeidsovereenkomst aan te geven. U kunt altijd terugkomen op een reeds gedane aanzegging (uw werknemer wordt bijvoorbeeld één dag voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt), echter bent u dan wel een vergoeding verschuldigd indien deze (tweede) aanzegging te laat is gedaan.

KETENBEPALING

Ook de ketenbepaling zal worden aangepast. De nieuwe ketenbepaling laat het aantal schakels in de keten gelijk ten opzichte van de huidige ketenregeling (driemaal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd), maar beperkt de totale duur van de keten tot maximaal twee jaar (in plaats van drie jaar). De doorbrekings-termijn verdubbelt van (langer dan) drie naar (langer dan) zes maanden. Hiervan kan enkel onder beperkte voorwaarden worden afgeweken bij cao.

Weliswaar treedt deze wijziging pas in werking op 1 juli 2015, u zult hier nu al rekening mee moeten houden. Met het oog op de nieuwe ketenbepaling kunt u hierop namelijk nu al anticiperen. Zo kunt u bijvoorbeeld besluiten een arbeidsovereenkomst af te laten lopen vóór 1 juli 2015 om deze vóór 1 juli 2015 nog te kunnen verlengen, zodat u nog gebruik kunt maken van de oude soepelere regels.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via 020 – 305 2042 of mailen naar remers@arboradvocaten.nl.

Heeft u vragen over de Wet werk en zekerheid? In dat geval kunt u altijd contact opnemen met ARBOR Advocaten. Naast het feit dat ARBOR Advocaten is gespecialiseerd in de Wet werk en zekerheid, bieden wij u advies en ondersteuning over de volledige breedte van het arbeidsrecht. ARBOR Advocaten is dan ook één van de weinige nichekantoren in Nederland gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

“Van vraag naar antwoord naar oplossing. Helder en direct, met visie op recht en belangen, doordacht. Vertrouwensrelatie en gesprekspartner.”

Amsterdam, 20 november 2014

© ARBOR Advocaten

Deze nieuwsbrief is een uitgave van ARBOR Advocaten en wordt kosteloos toegezonden aan relaties van ons kantoor. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die wij aan de inhoud van de Nieuwsbrief besteden, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze Nieuwsbrief.

Terug naar nieuws