Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens lidmaatschap motorclub

april, 2013

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens lidmaatschap motorclub (18-04-2013)

LJN BZ7404, Kantonrechter Tilburg, 2, 26-03-2013

Werknemer is bij de werkgever, een beveiligingsbedrijf, in dienst getreden in de functie van beveiliger. Op de arbeidsovereenkomst is de Cao Particuliere Beveiliging van toepassing. In deze cao is in artikel 6 een bepaling over goed werknemerschap opgenomen die luidt: “ De werknemer moet de belangen van het bedrijf als een goed werknemer behartigen, ook indien daar geen uitdrukkelijke opdracht voor is gegeven”.  Daarnaast heeft de werkgever aan alle werknemers bij de indiensttreding een PersoneelsInformatieMap (PIM) verstrekt waarin onder meer een hoofdstuk “Waarden en Ethiek code’ is opgenomen.

De werknemer is enkele jaren lid geweest van een Harley Davidson-motorclub en heeft zijn lidmaatschap ook altijd uitgedragen. De werknemer heeft hier nooit problemen met zijn werkgever van ondervonden. Op enig moment is de werknemer lid geworden van de motorclub Satudarah en  daar na enige tijd van “hang around” lid  gepromoveerd tot “prospect” lid, wat betekent dat hij bij gebleken geschiktheid volwaardig lid van die motorclub kan worden.

Via een anonieme tip is het lidmaatschap van de werknemer bij de werkgever aan het licht gekomen. In een gesprek met de werknemer heeft de werkgever te kennen gegeven dat het lidmaatschap van de werknemer, wegens de criminele activiteiten waarmee Satudarah veelvuldig in het nieuws is geweest, niet verenigbaar is met zijn werkzaamheden als beveiliger bij de werkgever. De geloofwaardigheid van de werkgever bij diens opdrachtgevers zou onder vuur komen te liggen indien zij erachter komen dat een beveiliger zijn vrije  tijd doorbrengt bij een motorclub die met criminele activiteiten geassocieerd wordt en daarvoor ook door de strafrechter veroordeeld is.  De werkgever heeft de werknemer daarom gevraagd een keuze te maken tussen zijn dienstverband bij de werkgever en zijn lidmaatschap van Satudarah. De werknemer heeft daarop geantwoord dat zijn privéleven geen gevaar oplevert voor zijn werkzaamheden en dat hij daarom geen keuze hoeft te maken tussen zijn werk en zijn lidmaatschap. De werkgever heeft daarop ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht, wegens een zodanig groot gebrek aan vertrouwen in de werknemer dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie.

De kantonrechter overweegt dat de functie waar de werknemer als beveiliger bij de werkgever voor moet staan, namelijk als iemand op wie zowel de werkgever als de opdrachtgever  onvoorwaardelijk en blindelings moeten kunnen vertrouwen, onverenigbaar is met het lidmaatschap van een motorclub waarvan meerdere malen is vastgesteld dat de leden zich bezig houden met criminele activiteiten en daarvoor ook zijn veroordeeld. De banden van de werknemer met een dergelijke club werpen de schijn van mogelijke betrokkenheid bij criminele activiteiten waarvan opdrachtgevers de dupe zouden kunnen worden.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van vergoeding, omdat de werkgever geen verwijt kan worden gemaakt van het feit dat de werknemer zijn lidmaatschap weigert op te geven.

18-04-2013 © ARBOR Advocaten

Terug naar nieuws