Stemwijzer Arbeidsmarkt -beleid 2012

september, 2012

Arbor Stemwijzer Arbeidsmarktbeleid

VVD:

- Ontslagrecht: afschaffing UWV-ontslag en preventieve ontslagtoets kantonrechter. Vaste wettelijke ontslagvergoeding van 1 weeksalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaar.

- WW: in de eerste drie maanden verhogen, duur verkorten.

- AOW/doorwerken: naar 67 in 2018, daarna koppelen aan levensverwachting. Aanvullende pensioenen harmoniseren met de AOW. Leeftijdsontslag bij 65 vervalt.

- Flex: meerdere tijdelijke contracten mogelijk tot de duur van 5 jaar.

- Ambtenaar: arbeidsrechtelijke positie wordt gelijkgetrokken met die van de werknemer.

- Overig: cao’s niet verplicht opleggen aan ondernemingen die niet bij de totstandkoming betrokken waren.

PvdA:

- Ontslagrecht: UWV ontslag vervalt, preventieve ontslagtoets kantonrechter blijft, vergoeding gemaximeerd op €75.000,-. Vergoeding vooral bedoeld voor werk-naar-werk traject (zie ‘WW’).

- WW: werkgevers betalen de eerste 6 maanden WW. Hoogte en duur blijft gelijk. Weken-eis wordt versoepeld. Werkgever en werknemer stellen een werk-naar-werk plan op. Investeert de werkgever onvoldoende, dan geldt een langere doorbetalingsverplichting. Spant de werknemer zich onvoldoende in, dan volgt korting op de uitkering.

- Flex: uitzendkracht werkt maximaal 1 jaar bij dezelfde werkgever. Tijdelijke contracten na 1 jaar: in vaste dienst.ZZP-ers krijgen recht op minimum’loon’.In contracten voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer mogelijk.

- Werk en ziekte: loondoorbetalingsperiode gedurende maximaal 1 jaar.

- AOW/doorwerken: stapsgewijs naar 67 in 2025, koppeling aan levensverwachting.  Wettelijk leeftijdsontslag bij 65 vervalt.

- Ambtenaar: ook de ambtenaar valt straks onder de nieuwe werk-naar-werk regeling.

- Medezeggenschap: OR krijgt instemmingsrecht bij fusies en overnames, en vaststelling topsalarissen. Europese Ondernemingsraad wordt versterkt.

- Overig: bonussen in financiële sector maximaal 20% van het vast salaris. Aanscherping staatsdeelnemingen / (semi-) publieke instellingen. Concurrentiebedingen zijn nauw omschreven, gemaximeerd op 1 jaar en geven de werknemer recht op een vergoeding.

SP:

- Ontslagrecht: ontslagbescherming’ blijft gehandhaafd. Ontslagvergoeding komt er ook voor tijdelijke contracten.

- WW: wordt niet in duur verkort.Géén betaling WW door MKB-werkgever.

- Flex: sneller recht op een vast contract. Payrolling beperkt. ZZP-ers vallen in bepaalde sectoren onder de sociale zekerheid, opdrachtgevers betalen (pensioen) premies.

- Werk en ziekte: loondoorbetaling wordt in het MKB vervangen door een collectieve verzekering die de loonkosten dekt na 6 maanden ziekte.

- AOW/doorwerken: op 65 tot 2020. Sociale partners en overheid maken hierover nieuwe afspraken. Wettelijk leeftijdsontslag bij 65 vervalt.

- Ambtenaar: arbeidsrechtelijke positie wordt niet gelijkgetrokken met die van de werknemer.

- Medezeggenschap: OR krijgt instemmingsrecht bij fusies en overnames en vaststelling topsalarissen. Werknemers kiezen ten minste de helft van de commissarissen.

- Overig: geen bonussen in de financiële sector. Bestuurders in (semi-) publieke sector verdienen niet meer dan de minister. Focus op bestuurdersaansprakelijkheid. Algemeen verbindend verklaring cao’s blijft bestaan.

PVV:

- Ontslagrecht: ontslagbescherming en ontslagvergoeding blijven in tact.

- WW: blijft onveranderd.

- AOW/doorwerken: blijft op 65. Keuze voor eerder of later met korting of opslag.

- Overig: slechts tijdelijke arbeidsmigratie (‘Werken of wegwezen’). Maximering topsalarissen in de publieke sector tot de Balkenendenorm.

CDA:

- Ontslagrecht: werknemers krijgen bij ontslag een persoonlijk budget voor scholing en werk-naar-werk. Werkgever en werknemer zullen de overgang van werk naar werk gezamenlijk moeten organiseren. Werkgever betalen daarvoor eerst maximaal 6 maanden WW. Deze plicht zal worden vervangen door afspraken over loondoorbetaling. MKB wordt zo veel als nodig gespaard.

- WW: wordt in duur verkort

- Flex: sociale partners en overheid sluiten nieuw akkoord over flexibiliteit en zekerheid. Meerdere tijdelijke contracten mogelijk tot de duur van 5 jaar. Facilitering vangnetten en pensioen voor ZZP-ers.

- AOW/doorwerken: stapsgewijs naar 67 in 2020, daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Flexibele opname AOW tussen 65 en 70.

- Ambtenaar: arbeidsrechtelijke positie wordt gelijkgetrokken met die van de werknemer. Wachtgeld verdwijnt en wordt WW.

- Medezeggenschap: flexibeler medezeggenschapswetgeving.

- Overig: meer maatwerk in cao’s.

D66:

- Ontslagrecht: toets door UWV of kantonrechter bij ontslag verdwijnt, toetsing achteraf. Versobering vergoeding.

- WW: werkgevers betalen eerste 6 maanden WW. WW wordt korter en hoger.

- Werk en Ziekte: lichter regime voor het MKB.

- Flex: toegang ZZP-ers tot sociale zekerheid vereenvoudigen.

- AOW/doorwerken: naar 67 in 2021, daarna gekoppeld aan levensverwachting. Keuze voor eerder of later met korting of opslag.

- Ambtenaar: ‘normalisering’ rechtspositie ambtenaren.

- Overig: toezicht op beloningsbeleid door DNB. Bonussen gekoppeld aan langere termijn.

01-09-2012 © Arbor Advocaten.

Terug naar nieuws