Warme broodjes

mei, 2013

Warme broodjes…

LJN BZ9196, Kantonrechter Utrecht, 01-05-2013

Werkneemster is in dienst van een supermarkt als verkoopmedewerkster. Uit videobeelden van de supermarkt is gebleken dat de werkneemster onder meer broodjes, taart en appelflappen van de bakkersafdeling onder werktijd heeft opgegeten. De werkgever ontslaat de werkneemster naar aanleiding van de beelden op staande voet. Daarnaast verzoekt zij ontbinding wegens dringende reden, voor het geval het ontslag op staande voet geen stand houdt.

In de huisregels van de supermarkt is onder meer opgenomen:

Fraude of diefstal lijkt misschien een “zware term”, maar wel duidelijk! In de winkel wordt gebruik gemaakt van camera’s, […] Wij wijzen je erop, dat wij arbeidsrechtelijke maatregelen zullen treffen, indien je je niet aan één of meer van deze afspraken houdt. Een schriftelijke waarschuwing, het inhouden van salaris, of in geval van diefstal en fraude altijd ontslag op staande voet behoren tot deze maatregelen. [De werkgever]hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van diefstal en/of fraude, al lijkt het vergrijp nog zo klein of is de waarde nog zo gering, altijd zal er een onherroepelijk ontslag op staande voet volgen”.

De werkgever stelt dat zij het vertrouwen in de werkneemster volledig kwijt is. Door het nuttigen van supermarktetenswaren onder werktijd heeft de werkneemster bepaalde verbodsbepalingen uit de huisregels en de cao overtreden. De werkgever verwijt werknemers niet dat zij van tijd tot tijd voor de proeverij bestemde etenswaren pakken, maar wat deze werkneemster heeft gedaan gaat veel verder. Het voor zichzelf in grotere hoeveelheden apart leggen en nuttigen van etenswaren ligt niet meer in de rede van proeven en keuren. De werkneemster is volgens de werkgever door dit gedrag schuldig aan diefstal en/of verduistering. Dit heeft aanleiding gegeven voor het ontslag op staande voet.

In de ontbindingsprocedure vormen niet alleen de diefstal, maar ook eerdere waarschuwingen aan werkneemster over het nuttigen van etenswaren op de werkvloer, alsmede het herhaaldelijk te laat komen van de werkneemster, allen een dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het feit dat werkneemster na haar ontslag uitlatingen in de pers en sociale media heeft gedaan over de werkgever, is voor de werkgever in de ontbindingsprocedure tevens een dringende reden.

De werkneemster stelt dat er van diefstal geen sprake is. Zij zou slechts producten die onverkoopbaar waren (een gebroken stokbrood, halfbakken appeltaart etc.) hebben gegeten. Het keuren en proeven van etenswaren behoort ook tot haar taak.

Daarnaast zou volgens de werkneemster het diefstal- en fraudebeleid niet strikt worden nageleefd en is het niet ongebruikelijk dat werknemers af en toe etenswaren van de werkvloer eten.

Over het argument van de werkgever over de uitlatingen van de werkneemster via social media en de pers zegt de werkneemster dat zij slechts een enkel twitterbericht gestuurd heeft naar een ander, een bestuurder van FNV Bondgenoten, die dit vervolgens openbaar heeft gemaakt op zijn eigen twitter-account. Naar aanleiding van dit bericht heeft de pers contact gezocht met de werkneemster en niet andersom.

De kantonrechter oordeelt als volgt.

De werkneemster is met haar handelingen – het voor zichzelf ‘reserveren’ en vervolgens opeten van etenswaren – verder gegaan dan vanuit haar controlerende taak mag worden verwacht. Uit de huisregels en de eerdere waarschuwingen had de werkneemster moeten begrijpen dat zelfs het allerkleinste vergrijp door de werkgever als zeer serieus wordt opgevat. Werkneemster heeft daardoor bij de werkgever “een sfeer opgeroepen van een werknemer die het niet zo nauw lijkt te nemen met de geldende regels”. In een arbeidsrelatie moeten werkgever en werknemer elkaar kunnen vertrouwen. De werkneemster heeft door haar eigen toedoen een situatie gecreëerd waarin de werkgever het noodzakelijke vertrouwen in haar heeft verloren. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder toekenning van een vergoeding.

08-05-2013 © ARBOR Advocaten

Terug naar nieuws