Weigeren passende arbeid na degradatie riskant (LJN: BY2568)

november, 2012

Weigeren passende arbeid na degradatie riskant

Op 7 november 2012 heeft de Centrale Raad van Beroep (“CRvB”) een zowel voor werkgever als werknemer belangrijke uitspraak gedaan. In deze zaak besliste CRvB dat UWV verplicht is de uitkering van een werkloze die werkloos is geworden wegens het weigeren van passende arbeid blijvend geheel te weigeren. De casus was als volgt.

Werknemer werkt als jurist. Op enig moment wordt bij werkgever een onderzoek gedaan naar de capaciteiten, eigenschappen en vaardigheden van de werknemer. In het hiervan opgemaakte rapport staat onder meer dat de intellectuele capaciteiten van appellant zich onderin de bandbreedte van personen met een academische opleiding bevinden. De werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst om die reden te ontbinden. De kantonrechterwijst dit verzoek af en overweegt daarbij dat uit de stukken weliswaar kon worden opgemaakt dat werknemer een aantal voor zijn functie benodigde vaardigheden miste, maar dat van werkgever verwacht mocht worden dat hij appellant een concreet verbetertraject zou aanbieden of met hem de mogelijkheden zou bespreken om een lager gekwalificeerde functie te aanvaarden. De kantonrechter heeft het creëren van een lager gekwalificeerde functie met eventueel een daaraan gekoppelde salarisvermindering een mogelijke oplossing genoemd.

Na de beschikking heeft werkgever de werknemer psychologisch laten testen. Uit de tekst blijkt dat werknemer op analytisch gebied tekort schiet om als jurist werkzaam te kunnen zijn en wordt aangeraden een stapje terug te doen naar een meer praktisch, uitvoerend niveau van beroepsuitoefening. Vervolgens zijn partijen op zoek gegaan naar een bij de capaciteiten van werknemer passende functie. Uiteindelijk biedt werkgever de functie medewerker juridische zaken aan. Het salaris zal over een periode van anderhalf jaar in driemaandelijkse stappen worden afgebouwd. Werknemer geeft in reactie hierop te kennen de hij de aangeboden functie niet passend acht. waarna de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ditmaal wel ontbindt.

CRvB acht de aangeboden functie passend, want berekend voor de krachten en bekwaamheden van werknemer, zoals deze waren omschreven in het rapport van de psycholoog. Tevens achtte CRvB de voor het salaris getroffen overgangsregeling aanvaardbaar. Van redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard op grond waarvan niet van werknemer kon worden gevergd de aangeboden arbeid te aanvaarden is ten slotte niet gebleken. Hieruit volgt dat de arbeid als medewerker juridische zaken wordt aangemerkt als passende arbeid. Het weigeren van dit aanbod leidde derhalve tot een blijvende gehele weigering van de WW-uitkering.

Werkgevers die worden geconfronteerd met een disfunctionerende werknemer hebben dus een degradatie als een mogelijk alternatief voor het aanbieden van een verbetertraject. Werknemers die met een dergelijk voorstel worden geconfronteerd lopen niet alleen het risico van ontslag, maar bovendien het risico van een blijvende gehele weigering van een WW-uitkering.

Lees hier de gehele uitspraak.  

Voor vragen kan u contact opnemen met:
Olivier van Hellenberg Hubar, hubar@arboradvocaten.nl

28-11-12 © Arbor Advocaten

Terug naar nieuws