Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

januari, 2015


In deze notitie zal de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (hierna: WNT II) worden behandeld. Allereerst zal de status van de (inmiddels) van kracht geworden wet worden behandeld. Vervolgens zullen de relevante wijziging(en) kort worden behandeld. Ten slotte zal worden ingegaan op het geldende overgangsrecht.

Status
Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel WNT II. Het beoogde doel van dit wetsvoorstel is de topinkomens in de (semi)publieke sector verder terug te brengen tot maximaal 100% van het ministerssalaris.
Aanvankelijk werd verwacht dat het doel van de regering om de WNT II per 1 januari 2015 in werking te laten treden niet zou worden gehaald. De behandeling van het wetsvoorstel is namelijk op 9 december 2014 tot na het kerstreces aangehouden. Op 22 december 2014 heeft echter toch de plenaire behandeling door de Eerste Kamer plaatsgevonden. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen en derhalve is de WNT II alsnog per 1 januari 2015 in werking getreden.

WNT II
Zoals hiervoor is gebleken, is het doel van de WNT II de topinkomens in de (semi)publieke sector verder terug te brengen tot maximaal 100% van het ministerssalaris. Door het salaris van een minister als ijkpunt te nemen, wordt er een maatschappelijke aanvaardbare beloningsstructuur in de publieke en semipublieke sector nagestreefd.

De maximum bezoldigingsnorm voor de topfunctionaris voor 2015 is € 178.000,00. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan het salaris, maar ook andere bezoldigingsonderdelen zoals de eindejaarsuitkering, de belastbare onkostenvergoeding, de pensioenbijdrage en de fiscale bijtelling van de dienstauto vallen onder deze norm. De huidige maximale ontslagvergoeding (een jaarsalaris begrensd tot maximaal € 75.000,00) blijft gehandhaafd.

Variabele beloningen (zoals een prestatiebonus) voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector zijn op grond van de WNT niet toegestaan. Reden hiervoor is dat topfunctionarissen die werken ten behoeve van een publieke zaak geen financiële prikkel behoren te hebben om bepaalde doelen te behalen. Incidentele beloningen die niet aan bepaalde prestaties zijn gekoppeld (bijvoorbeeld een jubileumgratificatie) zijn echter wel toegestaan.

Overgangsrecht
Voor bestaande contracten geldt overgangsrecht en voor enkele specifieke sectoren geldt 2015 als een overgangsjaar. Voor onderwijs (waaronder niet begrepen voortgezet onderwijs-, mbo- en hbo-instellingen), zorg en woningcorporaties gelden in 2015 andere, sectorale normen. Voor deze sectoren lijkt volledige inwerkingtreding pas per 1 januari 2016 plaats te vinden.

Het overzicht van de verschillende in 2015 van toepassing zijnde maxima is te downloaden via de link: bezoldigingsmaxima_2015_wnt-2_geaccepteerd_def.pdf

Bestaande bezoldigingsafspraken worden gedurende een termijn van vier jaar gerespecteerd en dienen vervolgens in drie jaar tijd te worden teruggebracht naar het toepasselijke bezoldigingsmaximum. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in 2 categorieën:

  • Voor de categorie topfunctionarissen wier bezoldiging op 1 januari 2013 het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% te boven ging, wordt ingaande 1 januari 2013 de bezoldiging vier jaar gerespecteerd en vervolgens in drie jaar tijd teruggebracht naar 130%. De consequentie is dat per 1 januari 2020 alle bezoldigingen die onder het overgangsrecht van de (vorige) WNT vallen teruggebracht zullen zijn tot 130%.  Daaropvolgend wordt de bezoldiging in twee jaar tijd teruggebracht naar 100%. Dit betekent dat de bezoldiging van deze categorie functionarissen per 1 januari 2022 maximaal 100% van het ministersalaris bedraagt.
  • Voor de categorie topfunctionarissen wier bezoldiging tussen de 100% en 130% van een ministerssalaris ligt, geldt dat de bezoldiging met ingang van 1 januari 2015 – net zoals het overgangsrecht van de oorspronkelijke WNT – vier jaar wordt gerespecteerd en vervolgens in drie jaar moet worden teruggebracht naar het nieuwe wettelijke bezoldigingsmaximum van 100%. Dit betekent dat ook bij deze categorie topfunctionarissen de bezoldiging in alle gevallen per 1 januari 2022 zal zijn teruggebracht naar maximaal 100% van het ministersalaris.

Voor het geval sprake is van een bij regeling vastgestelde bezoldigingsmaxima, geldt dezelfde lijn als geldt voor bezoldigingen waarop het wettelijke bezoldigingsmaximum van toepassing is, uiteraard met afwijkende bedragen. Gewezen wordt in dit verband echter wel op het feit dat indien de staffelbedragen voor onderwijs, zorg en woningcorporaties per 1 januari 2016 aan de verlaagde norm van 100% worden aangepast, de overgangstermijn van vier jaar ingaat op 1 januari 2016.

Aan de hand van onderstaande tabel wordt het bovenstaande getracht inzichtelijk te maken.

WNT II table

De hoogte van de bezoldiging wordt in de tabel weergegeven in percentage van het ministersalaris. Groep A betreft daarbij het verloop van de bezoldiging van een topfunctionaris wier bezoldiging op basis van op 1 januari 2013 bestaande bezoldigingsafspraken meer dan 130% van het ministersalaris bedraagt (in dit voorbeeld 160%). Groep B betreft het verloop van de bezoldiging van een topfunctionaris wier bezoldiging in 2013 en 2014 binnen het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% ligt (in dit voorbeeld exact op het huidige wettelijke bezoldigingsmaximum van 130%).

Slot
De WNT zal met ingang van 1 januari 2017, althans zoals dat thans is voorzien, (nogmaals) worden gewijzigd, in die zin dat deze wet dan niet langer alleen geldt voor topfunctionarissen in de publieke- en semipublieke sector, maar voor álle medewerkers in deze sectoren. Van deze wetswijziging (de WNT III) is ten tijde van het schrijven van deze notitie nog geen voorontwerp of enige andere uitwerking bekend. ARBOR Advocaten houdt u hiervan graag op de hoogte.

1 Een uitzondering geldt indien een rechtspersoon of instelling in de periode van 1 januari 2013 en 1 januari 2015 onder de WNT is gebracht. In dat geval vangt de termijn van vier jaar aan op de datum dat de WNT op de rechtspersoon of instelling van toepassing is geworden.

Terug naar nieuws