Wijziging beleidsregels ontslagtaak UWV per 1 september 2012

oktober, 2012

Om ontslagaanvragen te beoordelen op een zorgvuldige en uniforme wijze, heeft het UWV WERKbedrijf voor de uitvoering van deze wettelijke taak beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels zijn per 1 september 2012 gewijzigd. Het UWV heeft voor het wijzigen van de beleidsregels geput uit ervaringen en signalen uit de praktijk. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder per hoofdstuk weergegeven:

Hoofdstuk 2 Procedurele aspecten

Digitaal indienen ontslagaanvraag

 • Momenteel is het niet mogelijk om digitaal een ontslagaanvraag in te dienen. Dit wordt op termijn mogelijk.

Hernieuwde aanvraag

 • Het UWV wordt regelmatig geconfronteerd met de situatie dat een werkgever kort na de weigering van een ontslagvergunning, opnieuw een aanvraag voor dezelfde werknemer indient. In beginsel wordt die herhaalde aanvraag niet in behandeling genomen. Het UWV heeft in de aangepaste beleidsregels een nieuw toetsingskader toegevoegd, waarmee het UWV kan beoordelen of een herhaalde aanvraag wel of niet in behandeling genomen wordt.

Nagekomen stukken

 • Het UWV is niet langer verplicht nagekomen informatie bij de beoordeling van de ontslagaanvraag te betrekken. Omdat van het UWV op basis van de Awb verwacht wordt dat hij tijdig een beslissing op een ontslagaanvraag neemt, laat het UWV een te laat ingediende reactie of nagekomen informatie buiten beschouwing bij het nemen van een beslissing op de ontslagaanvraag, behoudens bijzondere omstandigheden.

Hoofdstuk 10 Afspiegelingsbeginsel

 • In de beleidsregels is een nieuwe vereenvoudigde afspiegelingsberekening opgenomen (deze zal niet leiden tot een andere uitkomst bij ontslag om economische redenen)
 • Wanneer er twee werknemers met dezelfde uitwisselbare functie, in dezelfde leeftijdsgroep zitten en op dezelfde dag in dienst zijn getreden, mag een werkgever voortaan zelf een keuze maken wie hij voor ontslag voordraagt

Hoofdstuk 11 Bedrijfsvestiging

Dit hoofdstuk geeft handvatten om te bepalen welke eenheid binnen een onderneming als bedrijfsvestiging moet worden aangemerkt.  Het UWV is van mening dat meerdere rechtspersonen samen één bedrijfsvestiging kunnen vormen. Het afspiegelingsbeginsel moet redelijkerwijs worden toegepast op de personeelsbestanden van deze rechtspersonen samen. Er is een paragraaf toegevoegd met criteria om vast te stellen of meerdere rechtspersonen samen een bedrijfsvestiging vormen.

Hoofdstuk 15 Ontslagen in de uitzendsector

Bijlage B van het Ontslagbesluit bepaalt dat een uitzendbureau zich 1, 3, of 4 maanden moeten inspannen om een uitzendkracht van wie de inleenopdracht is beëindigd, te herplaatsen. Er kan een ontslagaanvraag worden ingediend, wanneer herplaatsing niet mogelijk is. In dit kader is de regel toegevoegd dat, als de uitzendkracht ziek is, de herplaatsingstermijn pas start na zijn herstel.

Hoofdstuk 20 Herplaatsing

 • Wanneer meerdere kandidaten opteren voor herplaatsing in een andere, passende functie geldt dat een interne kandidaat in beginsel voorgaat op een externe kandidaat.
 • Er wordt geen ontslagvergunning verleend als de herplaatsingsmogelijkheden betwist worden en een uitspraak van de (interne) bezwarencommissie bepalend is voor de vraag of een werknemer terecht voor ontslag is voorgedragen.

Hoofdstuk 23 Collectief ontslag

Zodra een werkgever het voornemen heeft om binnen een toekomstig tijdvak van drie maanden om bedrijfseconomische redenen 20 of meer arbeidsovereenkomsten te beëindigen, dient hij dit te melden aan de vakbonden en aan het UWV.  In de nieuwe beleidsregels staat vermeld dat onder ‘beëindiging’ van de arbeidsovereenkomst zal worden verstaan:

 • de datum waarop de ontslagvergunning zal worden aangevraagd;
 • de datum waarop de arbeidsovereenkomst zal worden opgezegd als geen ontslagvergunning vereist is of niet is aangevraagd;
 • de datum waarop het ontbindingsverzoek zal worden ingediend;
 • de datum waarop de beëindigingsovereenkomst zal worden gesloten.

Hoofdstuk 27 Verstoorde arbeidsrelatie

De werkgever kan aanvoeren dat de arbeidsrelatie met een werknemer ernstig en duurzaam is verstoord en dat er redelijkerwijs geen herplaatsingsmogelijkheid is. In paragraaf 8 staat dat de schuldvraag bij deze ontslaggrond dat het UWV  in beginsel geen toetsingscriterium is. Bij nader inzien laat artikel 5: 1 lid 4 van het Ontslagbesluit daartoe echter geen ruimte.. Als aannemelijk is dat de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam is verstoord en herplaatsing redelijkerwijs niet mogelijk is, dan is voldaan aan het toetsingskader en moet een ontslagvergunning worden verleend. Daarom is ‘in beginsel’ verwijderd in de zin: ‘de schuldvraag bij de ontslaggrond verstoorde arbeidsrelatie is voor het UWV in beginsel geen toetsingscriterium.’

Hoofdstuk 28 Langdurige arbeidsongeschiktheid

Wanneer er sprake is ven een ernstige en duurzame verstoorde arbeidsrelatie en een werkgever een ontslagaanvraag indient, dan wordt het aan de werkgever overgelaten welke stukken hij selecteert om de aanvraag te onderbouwen.

Hoofdstuk 32 Ontslag en leeftijd

Het beleid van het UWV is dat een ontslagvergunning wordt verleend als een aanvraag wordt ingediend omdat de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Dit beleid is onder meer gebaseerd op de veronderstelling dat de betreffende werknemer na ontslag ruimte maakt voor arbeidsparticipatie van een jongere op de arbeidsmarkt. De nieuwe beleidsregel houdt in dat er geen ontslagvergunning wordt verleend wegens het bereiken van de AOW  -gerechtigde leeftijd als de werknemer geen ruimte maakt voor arbeidsparticipatie van een jongere op de arbeidsmarkt.

Hoofdstuk 33 Deskundigenadvies

Wanneer een werkgever  een ontslagaanvraag indient, dan heeft het UWV de bevoegdheid om een deskundigenadvies bij de besluitvorming te betrekken. In de oude beleidsregel staat dat er pas een deskundigenadvies kan worden gevraagd als alle informatief van de werkgever en de werknemer is ontvangen (in veel gevallen pas na de tweede ronde van hoor en wederhoor). In de huidige beleidsregel staat dat deskundigenadvies in beginsel gevraagd wordt na ontvangst van het eerste verweer. Daarmee kan de proceduretijd worden verkort.

4-10-2012 © Arbor Advocaten

Terug naar nieuws