Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen en het automatisch leeftijdsontslag

mei, 2012

Op grond van de op 1 april 2012 in werking getreden Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen, gaat het ouderdomspensioen in op de dag waarop de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Voorheen was dat de eerste dag van de maand waarop de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. In een (groot) aantal CAO’s komt de bepaling voor dat automatisch leeftijdontslag ingaat op de eerste dag van de maand dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. De consequentie hiervan is dat de datum van het automatisch leeftijdontslag en de ingangsdatum van het ouderdomspensioen in die gevallen niet (meer) samenvallen. Naar aanleiding van Kamervragen heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich op 30 maart 2012 over deze kwestie uitgelaten. De Minister benadrukt dat CAO-bepalingen die een ontslag kennen eerder dan de AOW gerechtigde leeftijd en waarvoor geen objectieve rechtvaardiging op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (‘WGBL’) bij de arbeid aanwezig is, strijdig zijn met het recht. Indien door een rechter wordt vastgesteld dat een CAO-bepaling in strijd is met de WGBL en om die reden nietig is, is het aan de sociale partners om de CAO aan te passen. De Minister is overigens van mening dat een eventuele nietigverklaring van een cao-bepaling met betrekking tot automatisch ontslag op de eerste dag van de maand waarin een werknemer 65 jaar wordt, niet zal gelden voor ontslag op 65e verjaardag. Het gevolg van een nietigverklaring zou kunnen zijn dat een werknemer in dienst blijft tot zijn 65e verjaardag. © Arbor Advocaten (2-4-2012)

Terug naar nieuws