Wijziging regels ontslagvolgorde in de zorg

november, 2014

Per 11 november 2014 vindt een wijziging plaats in het Ontslagbesluitmet betrekking tot ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag in de zorgsector.  Afgezien van twee uitzonderingen is het uitgangspunt dat voortaan afspiegeling binnen de gemeente (en niet de bedrijfsvestiging) waarbinnen de werkzaamheden komen te vervallen. Deze wijziging wordt doorgevoerd door het in artikel 4:2 lid 2 Ontslagbesluit aanbrengen van een verwijzing naar een nieuwe bijlage C die betrekking heeft op de zorgsector.

Onverkorte toepassing van het afspiegelingsbeginsel per bedrijfsvestiging voor werkgevers en werknemers kan in de zorgsector tot onredelijke uitkomsten leiden. De bedrijfsvestiging wordt bepaald aan de hand van de wijze waarop de eenheid zich naar buiten toe presenteert en de wijze waarop de eenheid intern is georganiseerd. Indien een werkgever landelijk of regionaal georganiseerd is, kan dit er toe leiden dat het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast op werknemers met uitwisselbare functies bij meerdere gemeenten. Het gevolg hiervan is dat de betreffende werkgevers met het indienen van hun ontslagaanvraag moeten wachten totdat de besluitvorming over inkoop van gemeenten is afgerond in alle gemeenten om te kunnen vaststellen wie voor ontslag in aanmerking komt.

Een ander gevolg is dat werknemers met een uitwisselbare functie van wie het werk in een gemeente niet vervalt, toch voor ontslag in aanmerking komen. Het werk van de betreffende werknemers moet worden overgenomen door werknemers met uitwisselbare functies uit een andere gemeente die niet voor ontslag in aanmerking komen, maar waar het werk wel vervalt. Dit kan tot onacceptabele reisafstanden voor de betreffende werknemers leiden. Het is tevens tegengesteld aan hetgeen wordt beoogd, namelijk dat zorgcliënten zoveel mogelijk hun ‘eigen’ hulpverlener als vast gezicht behouden en dat de zorg in die zin wordt gecontinueerd.

Verder wordt geregeld dat als een werknemer op wie Bijlage C van toepassing is, zijn werkzaamheden in meerdere gemeenten uitvoert, uitgegaan wordt van de gemeente waar de werknemer het meest werkzaam is.

Ten slotte wordt voorzien in twee uitzonderingen. Ten eerste wordt in de situatie waar sprake is van meerdere bedrijfsvestigingen binnen dezelfde gemeente het afspiegelingsbeginsel toegepast op de werknemers die werkzaam zijn bij de afzonderlijke bedrijfsvestigingen. Ten tweede geldt met betrekking tot de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg dat wanneer een werkgever aannemelijk maakt dat het bepalen van de ontslagvolgorde aan de hand van de gemeente waarbinnen de werkzaamheden komen te vervallen, niet in overeenstemming is met de wijze waarop de werkzaamheden in zijn organisatie zijn ingericht, bij het bepalen van de ontslagvolgorde (toch) mag worden uitgegaan van de bedrijfsvestiging. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkzaamheden regionaal zijn georganiseerd en het werk van de werknemers zich uitstrekt over verschillende gemeenten. In dat geval kan het onwenselijk zijn het afspiegelingsbeginsel per gemeente toe te passen.

Voor verdere informatie belt u een van onze medewerkers of verwijzen wij u naar:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/11/wijziging-ontslagbesluit-ontslagvolgorde-zorg-per-11-november-2014.html

Terug naar nieuws