Privacy & Disclaimer

Privacybeleid

Arbor Advocaten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Arbor Advocaten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij werken met Basenet (CRM systeem) met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Arbor Advocaten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Arbor Advocaten
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

020 – 305 20 42
info@arboradvocaten.nl

 

Waarvoor verwerken wij uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Arbor Advocaten verwerkt om uitvoering te geven aan de opdracht zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Voor het uitvoeren van de opdracht vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de opdracht.

Wij geven persoonsgegevens door aan onze dienstverleners als we daarmee een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of een geheimhoudingsverplichting geldt of is opgelegd. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU of landen met een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Arbor Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet of beroepsregels is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • - Alle personen die binnen Arbor Advocaten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • - We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • - We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • - Onze medewerkers en dienstverleners zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, tenzij onze beroepsregels zich daartegen verzetten. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

DISCLAIMER

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is niet mogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze teksten.