De werkterreinen van ARBOR Advocaten

ARBOR Advocaten is gespecialiseerd in advies en conflictbeslechting op het gebied van arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en bestuur. Dat betreft in ieder geval de volgende thema's:

 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsomstandigheden
 • (Arbeidsrechtelijke) procesvoering
 • Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid
 • Beloning bestuurders en corporate governance (WNT)
 • Beperkende bedingen (concurrentie-, relatie-, geheimhoudings-, proeftijd-, wervings-, wijzigings-, ronsel-, social media- en boetebeding) 
 • Beloningssystemen en regelgeving
 • Collectief ontslagrecht
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Discriminatie en gelijke behandeling
 • Expats en buitenlandse werknemers
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Gedragscodes en interne reglementen
 • Individueel ontslagrecht
 • Medezeggenschapsrecht
 • Opzetten en ontvlechten van contractuele samenwerkingsverbanden
 • Kwesties rondom transacties: bijvoorbeeld i.v.m. overgang van onderneming
 • Privacy en bescherming persoonsgegevens
 • Reorganisaties en sociale plannen
 • Stakingsrecht
 • ZZP
 • Pensioenrecht
 • Internationaal / Europees arbeidsrecht