Ketenbepaling

Vanaf 1 juli 2015 wordt de arbeidsovereenkomst na drie tijdelijke contracten of na 24 maanden aangemerkt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Tevens wordt vanaf 1 juli 2015 de keten pas doorbroken als tussen de opvolgende arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden is verstreken.

Er zal evenals onder de oude regeling afwijking van de wettelijke ketenregeling bij cao mogelijk zijn. Deze afwijkingsmogelijkheden worden wel beperkt. Bij cao zal de periode van 24 maanden namelijk nog slechts kunnen worden verlengd tot ten hoogste 48 maanden. Het aantal van drie tijdelijke contracten kan slechts bij cao worden verhoogd tot ten hoogste zes tijdelijke contracten. Een dergelijke afwijking van de wettelijke regeling is echter alleen nog toegestaan als de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist. Ook zal het mogelijk zijn om bij cao af te wijken van de ketenbepaling (maar niet de doorbrekingsperiode van zes maanden) indien een arbeidsovereenkomst overwegend is aangegaan omwille van de educatie van de werknemer.

De ketenbepaling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten in het kader van een beroeps-, vak-, en specialistenopleiding. De ketenbepaling is ook niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten aangegaan met werknemers jonger dan 18 jaar die ten hoogste twaalf uur per week werken.


Overgangsregeling
Als op of na 1 juli 2015 een tijdelijk vervolgcontract wordt gesloten, is op de hele keten de nieuwe ketenregeling van toepassing als dat vervolgcontract uiterlijk zes maanden na het daaraan voorafgaande tijdelijke contract ingaat. Voor een tussenpoos tussen eerdere tijdelijke contracten in de keten die voor 1 juli 2015 ligt, blijft gelden dat de keten doorbroken is (en blijft) indien die tussenpoos langer is dan drie maanden (de oude regel).

 

 Voorbeeld 1:

Per 1 september 2014 wordt een tijdelijk contract  van 5 maanden gesloten dat eindigt per 1 februari 2015. Als in de oude regeling vervolgens een nieuw tijdelijk contract wordt gesloten dat ingaat per 1 juli 2015, zou de keten zijn doorbroken nu de tussenpoos langer dan 3 maanden duurt en ontstaat er een nieuwe keten per 1 juli 2015.  Als in de nieuwe situatie per 1 juli 2015 een nieuw tijdelijk contract wordt aangegaan, wordt de keten echter niet doorbroken. De tussenpoos heeft immers niet langer dan zes maanden geduurd. Als per 1 juni 2015 het nieuwe tijdelijke contract zou zijn aangegaan, dan zou de keten wel zijn doorbroken omdat dan de oude tussenpoos regeling van drie maanden van toepassing is.

 Voorbeeld 2:

Op 1 juni 2014 eindigt het derde tijdelijke contract. Per 2 september 2014 wordt wederom een tijdelijk contract gesloten. Aangezien de tussenpoos langer is dan drie maanden, is de keten doorbroken. De werkgever sluit het tijdelijke contract voor de duur van een jaar. Op 2 september 2015 eindigt de arbeidsovereenkomst dus. Indien er vervolgens een nieuw contract wordt gesloten geldt de nieuwe ketenregeling vanaf 2 september 2014. Vanaf dat moment is de nieuwe keten ontstaan.

Als een (reeks) tijdelijk(e) contract(en) op 1 juli 2015 nog niet de periode van 24 maanden is gepasseerd, maar dit wel tijdens de duur van het op 1 juli 2015 lopende contract gebeurt, dan blijft de oude ketenregeling op dat contract van toepassing.

 Voorbeeld:

Per 1 juni 2013 wordt een contract voor een jaar gesloten. Deze wordt per 1 juni 2014 met een jaar verlengd. Omdat op 1 juni 2015 de nieuwe ketenregeling nog niet geldt, mag per 1 juni 2015 een derde tijdelijk contract worden gesloten zonder dat dit contract op enig moment na 1 juli 2015 wordt aangemerkt als voor onbepaalde tijd aangegaan.