Transitievergoeding

Ongeacht de ontslagroute die vanaf 1 juli 2015 geldt, wordt de hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding) vanaf 1 juli 2015 in alle situaties op dezelfde wijze bepaald.

Zodra de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op verzoek van de werkgever wordt ontbonden of opgezegd, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd, tenzij de werknemer jonger is dan 18 jaar en minder dan twaalf uur per week heeft gewerkt, de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of indien de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst is de vergoeding gelijk aan een zesde van het maandsalaris voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Heeft de arbeidsovereenkomst langer dan tien jaar bestaan, dan is over dat langere gedeelte een vergoeding verschuldigd van een kwart maandsalaris per half jaar. De vergoeding wordt gemaximeerd op € 75.000,- of op een jaarsalaris indien dat een hoger bedrag is. Reeds gemaakte kosten van scholing kunnen onder bepaalde voorwaarden op dit bedrag in mindering worden gebracht.

Billijke vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid
Indien de kantonrechter oordeelt dat het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen. Het gaat hier om uitzonderlijke gevallen. De kantonrechter is vrij in het vaststellen van de hoogte van die billijke vergoeding.

De transitievergoeding is niet van toepassing als bij cao een soortgelijke regeling is getroffen die gericht is op het voorkomen of bekorten van de werkloosheid van de werknemer.

Overgangsregeling
De transitievergoeding geldt vanaf 1 juli 2015. Voor werknemers die op het moment van eindigen van de arbeidsovereenkomst ten minste 10 jaar in dienst zijn en 50 jaar of ouder zijn, bedraagt de transitievergoeding voor de diensttijd vanaf het bereiken van de 50 jarige leeftijd een half maandsalaris voor elke periode van zes maanden diensttijd. Deze overgangsregeling vervalt per 1 januari 2020 en geldt niet voor werkgevers met minder dan 25 werknemers.